Tất cả sản phẩm

LA-CASPER Series Smart Inverter

LA - Casper SMART Inverter LA - Casper SMART Inverter
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL11 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,180,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA - Casper SMART Inverter LA - Casper SMART Inverter
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL11 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 10,920,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Series Smart Inverter test LA-CASPER Series Smart Inverter test
1 chiều 24000 BTU/h ( GC-24 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16,000,000 VNĐ*

Mã quốc giá

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

TURISMO Series

Casper Turismo Inverter Casper Turismo Inverter
1 chiều 9000 BTU/h ( IC-09TL33 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,150,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Turismo Inverter Casper Turismo Inverter
1 chiều 12000 BTU/h ( IC-12TL33 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,950,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Turismo Inverter Casper Turismo Inverter
1 chiều 18000 BTU/h ( IC-18TL33 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 15,650,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Turismo Inverter Casper Turismo Inverter
1 chiều 24000 BTU/h ( IC-24TL33 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 17,950,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

ROADSTER Series

Casper Roadster Inverter Casper Roadster Inverter
1 chiều 9000 BTU/h ( IC-09TL11 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,153,600 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Roadster Inverter Casper Roadster Inverter
1 chiều 12000 BTU/h ( IC-12TL11 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,720,160 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Roadster Inverter Casper Roadster Inverter
1 chiều 18000 BTU/h ( IC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 15,568,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Roadster Inverter Casper Roadster Inverter
1 chiều 24000 BTU/h ( IC-24TL11 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 18,480,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONCORD Series

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
2 chiều 9000 BTU/h ( IH-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,784,160 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 12000 BTU/h ( IC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,553,600 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 18000 BTU/h ( IC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16,800,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 18000 BTU/h ( IC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 10,700,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 24000 BTU/h ( IC-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 20,280,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 24000 BTU/h ( IC-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 18,200,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us
Additionally, paste this code immediately after the opening tag: